Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. vạn vật, mặt trăng và mặt trời kết hợp sinh ra vạn vật, trung khí dĩ vi hòa. Đây là những giải thích sâu sắc của Đạo giáo về quy luật phát triển của vạn vật, “Tam sinh vạn vật”, “Tam” chỉ tính chất âm dương và sức mạnh cân bằng của sự vật; “Trung khí dĩ vi hòa” tức là trong sự phát triển tỷ lệ nghịch của âm dương có được sự cân bằng phát triển chính là con đường phát triển hài hòa. Văn hóa độc đáo này của Tam Sinh được bắt nguồn từ kết tinh tư tưởng hài hòa cân bằng này của Đạo giáo.
    Kế thừa tư tưởng phát triển hài hòa này, trong quá trình phát triển, Công ty luôn lấy sự phát triển và sinh tồn của con người làm gốc, đúc kết ra quan niệm “ Sinh tồn, cuộc sống, sinh mệnh”. “ Sinh tồn, cuộc sống, sinh mệnh” không những thể hiện được tư tưởng phát triển hài hòa mà còn là kết tinh và sự thăng hoa của lí luận về các tầng nhu cầu của Maslo. Những người khác nhau sẽ có những nhu cầu khác nhau đối với cuộc sống, cùng một người trong những khoảng thời gian khác nhau cũng sẽ có những nhu cầu khác nhau, sức khỏe, tiền bạc, tự do, danh dự, sự vui vẻ…những nhu cầu này có thể quy nạp thành 2 loại nhu cầu: nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần. “ Sinh tồn, cuộc sống, sinh mệnh” là 3 giai đoạn, 3 tầng lớp, 3 cảnh giới của văn hóa Tam Sinh. Nó lấy nhu cầu của con người là xuất phát điểm, giúp những người không cam chịu cuộc sống bình thường có được cơ hội làm việc, nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn, giúp con người cảm nhận được sự tuyệt vời của cuộc sống. Trong quá trình vận hành của Công ty, Chủ tịch hội đồng quản trị Hoàng Kim Bảo tiếp tục đem “Sức khỏe, gia đình, sự nghiệp” 3 khái niêm quan trọng này hòa nhập vào khái niệm trên.
    Cơ thể khỏe mạnh, giúp cho không gian sinh sống của chúng ta càng rộng lớn!
    Gia đình hài hòa, giúp chất lượng cuộc sống của chúng ta càng tốt!
    Sự nghiệp thành công, giúp giá trị cuộc sống của chúng ta được nâng cao!
    Sức khỏe là vốn sinh tồn, gia đình hài hòa là cội nguồn của cuộc sống vui vẻ, sự nghiệp thành công, báo đáp xã hội mới có giá trị sinh mệnh. Từ trạng thái hài hòa của sinh tồn cá nhân tới gia đình hài hòa tới phát triển hài hòa của xã hội, văn hóa Tam Sinh tại những tầng lớp khác nhau, giai đoạn khác nhau đều theo cùng 1 quan niệm. Đó chính là thông qua sự nghiệp Tam Sinh giúp mọi người có được sức khỏe, tiền bạc, và sự vui vẻ------“Cùng hưởng sức khỏe, cùng chia sẻ tương lai”